Samantha Thavasa x Winnie the Pooh hand bag

Samantha Thavasa x Winnie the Pooh hand bag

Day 14
❁ item g + i + k ❁

Day 14

❁ item g + i + k ❁

Day 12 & 13

❁ item e + j ❁

❁ item a + i ❁

Day 10 & 11

❁ item h + i ❁

❁ item b + h + i + k ❁

Day 8 & 9

❁ item c+d+k❁

❁ item d+k❁

Amazing lol!! >< ! 

Day 6 & 7

❁item e❁

❁item a & J ❁

Day 4 & 5

❁ item c+g+i❁

❁ item b+f+g❁

Day 2 & 3

❁ item b + d + f ❁

❁ item c+h+j❁

Labyrinth Autumn Items
Day 1
❁item e + i + k ❁ 

Labyrinth Autumn Items

Day 1

❁item e + i + k ❁